Økonomiske betingelser

Det er efter retsplejelovens § 325 blandt andet en betingelse for fri proces, at ansøgeren opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, som er nærmere fastsat i bekendtgørelse nr. 1521 af 8. december 2023 om fri proces.

Bekendtgørelsen om fri proces kan findes her.

Ved afgørelsen af, om ansøgeren opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, anvendes et indtægtsgrundlag, der består af summen af

  • den personlige indkomst og
  • kapitalindkomsten med tillæg af aktieindkomst og CFC-indkomst, jf. bekendtgørelsens § 1.

Hvis summen af kapitalindkomsten, aktieindkomsten og CFC-indkomsten er negativ, ses der bort fra den. Et negativt beløb kan altså ikke trækkes fra beløbet for den personlige indkomst. For samlevende gælder dette kun, hvis parret samlet set har negativ indkomst af de nævnte arter.

Ved beregningen af indkomstgrundlaget anvendes den skattemæssige årsopgørelse for det forrige kalenderår. Ved ansøgninger i 2024 anvendes årsopgørelsen for 2022.

I 2024 må en enlig ansøgers indtægtsgrundlag ikke overstige 371.000 kr.

Lever ansøgeren i et ægteskab eller samlivsforhold, må parrets samlede indtægtsgrundlag ikke overstige 471.000 kr. Hvis parret har modstående interesser i sagen, betragtes ansøgeren dog som enlig i relation til indtægtsgrænsen.

De anførte beløb forhøjes med 64.000 kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos ansøgeren eller i overvejende grad forsørges af denne.

Afviger ansøgerens aktuelle indkomstforhold væsentligt fra det, der fremgår af årsopgørelsen for 2022, kan de aktuelle indkomstforhold lægges til grund, jf. bekendtgørelsens § 2.

Er ansøgeren under 18 år, kan der tillige tages hensyn til forældrenes økonomiske forhold, jf. bekendtgørelsens § 3.

Der kan undtagelsesvis dispenseres fra, at ansøgeren ikke opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, hvis ansøgeren skønnes at have et ganske særligt behov for bistand, eller sagens omkostninger skønnes at blive ekstraordinært store.

Uvæsentlige sagsomkostninger

Der kan ikke gives fri proces, hvis omkostningerne ved sagen skønnes at blive uvæsentlige i forhold til ansøgerens indtægtsgrundlag, jf. retsplejelovens § 325, stk. 2. Ved vurderingen af, om omkostningerne ved sagen må antages at blive uvæsentlige i forhold til ansøgerens indtægtsgrundlag indgår også, om søgsmålet agtes anlagt af flere eller vil have betydning for flere, så omkostningerne også kan deles mellem flere.

Juridiske personer

For juridiske personer (for eksempel et selskab, en forening, en selvejende institution, et dødsbo under offentlig skiftebehandling eller et konkursbo) er det efter praksis en betingelse for fri proces, at den juridiske person ikke uden at lide væsentlige afsavn kan betale de omkostninger, der er forbundet med sagen. Der er tale om en skønsmæssig vurdering, hvor forskellige elementer så som likvide midler, egenkapital, omsætning og andre forhold kan indgå og konkret tillægges betydning.