Ofte stillede spørgsmål: Fonde

Her finder du en liste over ofte stillede spørgsmål til Fondskontoret.

Ofte stillede spørgsmål

Ændring af en fonds vedtægt kræver Civilstyrelsens tilladelse, jf. fondslovens § 32, stk. 1.

Ansøgningen skal indeholde et forslag til de ønskede ændringer og en begrundelse for ændringerne. Send gerne den nye vedtægt eller et vedtægtstillæg, hvor ændringen fremgår, sammen med ansøgningen.

Vedtægten eller tillægget skal være dateret og underskrevet af bestyrelsen.

Det er altid en konkret vurdering, om en vedtægtsændring kan tillades.  Civilstyrelsen foretager en vurdering af, om ændringen er hensigtsmæssig og ser på omfanget af den gældende bestemmelse og den ønskede ændring. Vurderingen fortages under hensyn til vedtægtens øvrige bestemmelser og stifters vilje.

Civilstyrelsen behandler sagerne i den rækkefølge, de bliver modtaget eller oprettet.

Hvis en sag haster, fordi der er særlige omstændigheder, skal du skriftligt sende en anmodning med begrundelse for, hvorfor denne sager haster. Civilstyrelsen vil derefter tages stilling til anmodningen.

Fondens vedtægt kan indeholde regler for fondens opløsning. Er dette ikke tilfældet, kan opløsning ske, når fonden har eksisteret i et vist tidsrum og der ikke længere er et rimeligt forhold mellem fondens formue og fondens formål. Civilstyrelsen skal i alle tilfælde godkende opløsningen.

Ansøgning om opløsning skal sendes til Civilstyrelsen.  

Hvis fondens bestyrelse ikke kan nå at besvare Civilstyrelsens brev inden den fastsatte frist, så kan du anmode om at få fristen forlænget. Anmodningen skal være begrundet og kan sendes til fonde@civilstyrelsen.dk med henvisning til sagsnummeret.

Civilstyrelsen indkalder hvert år et antal fondes regnskaber med henblik på en gennemgang. Du skal derfor kun indsende årsregnskaber til Civilstyrelsen, når du bliver bedt om det.

Bestyrelsen skal ikke orientere Civilstyrelsen om ændringer i bestyrelsen.

Bestyrelsen skal altid registrere sine reelle ejere i CVR på virk.dk.

En række fonde er ikke omfattet af fondsloven. Det drejer sig navnlig om fonde, der er undergivet andet offentligt tilsyn. Civilstyrelsen kan herudover bestemme, at en fond, helt eller delvist, skal være undtaget fra fondsloven.

Civilstyrelsen fører ikke et register over fonde og deres formål. Henvendelser vedrørende ansøgninger skal derfor rettes til bestyrelsen for den enkelte fond.

Spørgsmål eller henvendelser omkring skattemæssige forhold skal rettes til Skattestyrelsen.