Ofte stillede spørgsmål

Her finder du en liste over ofte stillede spørgsmål i forbindelse med ansøgninger om offererstatning.

Ofte stillede spørgsmål

Du kan søge om erstatning hos Erstatningsnævnet, hvis du har fået en personskade, på grund af en straffelovsovertrædelse.

Personskaden kan være psykisk eller fysisk skade.

Der er nogle betingelser, som skal være opfyldt, for at Erstatningsnævnet kan betale erstatning:

Straffelovsovertrædelsen skal som udgangspunkt være anmeldt til politiet indenfor 72 timer.

Det er også en betingelse, at du har ansøgt om erstatning hos nævnet enten:

  • senest to år efter straffelovsovertrædelsen,
  • senest to år efter den endelige dom i sagen,
  • eller senest to år efter politiets afgørelse om at stoppe behandlingen af din sag.

Reglerne findes i offererstatningsloven §§ 10, 13 og 1.

 

Erstatningsnævnet kan normalt først behandle din ansøgning om erstatning, når straffesagen er afsluttet. Sagen er afsluttet, når der er afsagt endelig dom ved retten, eller når politiet eller Anklagemyndigheden har sendt dig en afgørelse om sagens afslutning. Hvis du har klaget over afgørelsen, skal du først sende ansøgningen, når der er taget stilling til din klage. 

Hvis skadevolderen er dømt i retten, kan du søge om erstatning hos nævnet, hvis skadevolderen ikke har betalt. Hvis skadevolderen bliver frifundet ved retten eller er ukendt, kan du alligevel søge om erstatning. Erstatningsnævnet kan i nogle tilfælde behandle en ansøgning om erstatning, selvom straffesagen ikke er afsluttet, hvis forholdene taler for det. Det kan eksempelvis være tilfældet i sager, hvor lovovertrædelsen er begået af to gerningsmænd, og hvor straffesagen mod en af dem er endeligt afgjort, men hvor sagen mod den anden endnu ikke er afgjort.

Hvis du er i tvivl om, om straffesagen er afsluttet, kan du henvende dig til den politikreds, hvor du indgav din anmeldelse om straffelovsovertrædelsen. Politikredsen fremgår af den anmeldelseskvittering, som du har modtaget.

Reglerne findes i offererstatningslovens §§ 6 og 11 c.

Nævnet kan blandt andet betale erstatning for:

Du kan søge erstatning for:

Hvis du vil søge erstatning, er det nemmest at bruge Erstatningsnævnets ansøgningsskema, som du kan finde her (PDF)

Politiet vejleder dig om muligheden for at få erstatning. Ansøgningsskemaet udleveres af politiet, når politiet behandler din sag.

Ansøgningsskemaet skal afleveres til politiet i den politikreds, hvor straffelovsovertrædelsen og personskaden skete.

Politiet sørger for at sende ansøgningen til nævnet. Politiet sender samtidigt oplysningerne om straffesagen til nævnet. Oplysningerne kan være en dom eller en afgørelse om at stoppe efterforskningen af sagen samt vidneforklaringer.

Erstatningsnævnet sender en kvittering til dig, når ansøgningen er modtaget.

Erstatningen udbetales af Civilstyrelsen. Udbetalingen sker 1-2 uger efter, at du har modtaget nævnets afgørelse.

Erstatningen udbetales til ansøgers NemKonto. Hvis ansøgeren har en repræsentant, kan erstatningen som udgangspunkt kun udbetales til repræsentanten, hvis der er udfyldt og indsendt en betalingsfuldmagt.

Hvis du er under 18 år, udbetales erstatningen til den der har forældremyndigheden. Vær opmærksom på:

Hvis du er under 18 år eller umyndig af andre årsager, skal erstatningen i nogle tilfælde udbetales til en særlig bankkonto. Bankkontoen skal være i en godkendt forvaltningsafdeling i banken. Hvis erstatningen skal indsættes i en forvaltningsafdeling, vil afgørelsen fra nævnet indeholde nærmere vejledning om det.

Du kan finde en oversigt over godkendte forvaltningsafdelinger her.

Den forventede sagsbehandlingstid kan findes i det kvitteringsbrev, som nævnet sender til dig eller din advokat, når nævnet har modtaget ansøgningen.

Du skal være opmærksom på: Sagsbehandlingstiden er den tid, der går, indtil du hører fra nævnet. Det er ikke sikkert, at din sag kan afgøres med det samme. Det kan være, at nævnet skriver til dig og beder om flere oplysninger eller foretager en partshøring. En partshøring er din mulighed for at komme med bemærkninger, før nævnet træffer en afgørelse i din sag.

Hvis du har sendt de oplysninger eller dokumenter, som nævnet har spurgt efter, vil nævnet fortsætte behandlingen af din sag. Du vil oftest høre fra nævnet igen inden for 1-3 måneder.

Det er ikke nødvendigt at have en advokat.

Nævnet er forpligtet til at vejlede om sagens behandling i nævnet og om hvilke regler, der gælder.

Du skal som ansøger være opmærksom på, at nævnet ikke kan rådgive dig. Hvis du har brug for rådgivning, kan du rette henvendelse til en advokat eller en retshjælp.

Nævnet kan i nogle tilfælde betale erstatning for en ansøgers udgifter til en advokat. Du kan ikke være sikker på, at nævnet erstatter hele udgiften.

Reglen findes i offererstatningslovens § 15.

Du kan ikke klage over nævnets afgørelser til en anden myndighed.

Hvis du er utilfreds med din afgørelse, kan du rette henvendelse til nævnet. Hvis der er nye oplysninger i sagen, kan nævnet genoptage sagen. 

Hvis du stadig er utilfreds med nævnets afgørelse, kan du anlægge en retssag mod nævnet.

Du kan også klage over afgørelsen til Folketingets Ombudsmand.

 

Nævnet beder ofte ansøgeren om at sende oplysninger inden for en bestemt frist. Oplysningerne kan for eksempel være en lægeerklæring, årsopgørelser eller en erklæring fra din arbejdsgiver.

Hvis du ikke kan nå det, inden fristen løber ud, kan du skrive eller ringe til nævnet og gøre opmærksom på det. Du kan få forlænget din frist, hvis der er en grund til, at du ikke kan overholde fristen. Det kan for eksempel være, hvis din læge ikke har ledige tider.

Her kan du finde vores kontaktoplysninger:

Email: erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk

Telefon: 33 92 33 34

 

Kontakt

Erstatningsnævnets sekretariat