Civilstyrelsen
Behandling af personoplysninger:

I forbindelse med løsningen af sine opgaver behandler Civilstyrelsen oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Hvis du har været i kontakt med Civilstyrelsen, eller hvis løsningen af en af vores opgaver har gjort det nødvendigt, behandler vi personoplysninger om dig. Læs her om dine rettigheder mv.

Når Civilstyrelsen behandler sager, bliver der registreret oplysninger om dig i vores IT-systemer. Oplysningerne er f.eks. CPR.nr. og adresse. Der kan også være nogle mere personlige oplysninger om dig, hvis der er blevet givet sådanne oplysninger til brug for sagen.

Baggrunden for indsamlingen og behandlingen af oplysninger er,

 • at du selv har rejst en sag i Civilstyrelsen, eller
 • at en anden eller Civilstyrelsen har rejst en sag, og oplysningerne om dig er nødvendige for at behandle en sag.

Formål

Civilstyrelsen behandler personoplysninger med henblik på løsning af opgaver i forbindelse med

 • Værgemåls- og arveloven
 • Ansøgningssager til fri proces, herunder formidler fri proces til sager i udlandet, samt retshjælp til klagesager ved internationale klageorganer
 • Konkrete sager på advokatområdet
 • Lov om fonde og visse foreninger
 • Erstatningsnævnets afgørelser efter lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser
 • Anmeldelser, orienteringer, ansøgninger og klager i henhold til lov om indsamling m.v.
 • Ansøgninger om tilskud i henhold til lov om Offerfonden og bekendtgørelse om forretningsordenen for Rådet for Offerfonden
 • Løsning af Retslægerådets opgave, som er at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager vedr. enkeltpersoners retsforhold
 • Formidling af meddelelser til offentligheden i henhold til og med hjemmel i lov om Statstidende
 • Offentliggørelse af afgørelser i Retsinformation, som er principielle eller af betydning for offentligheden
 • Administration af personale, herunder sagsbehandling i forbindelse med ansættelser

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver personoplysninger til forskellige myndigheder, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse, herunder hvis det følger af lovgivningen, at vi skal videregive oplysningerne.

Vi videregiver også i enkeltstående tilfælde oplysninger til udenlandske myndigheder, når det følger af lovgivningen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Det drejer sig om:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Hvis du skal gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Dataansvarlig

Civilstyrelsen er dataansvarlig for de oplysninger, som indsamles og registreres til brug for myndighedens sagsbehandling.

Civilstyrelsen

Toldboden 2, 8800 Viborg

CVR-nr: 11570119

Telefon: 33923334

E-mail: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

Civilstyrelsens databeskyttelsesrådgiver

Spørgsmål til styrelsens behandling af personoplysningerne kan rettes til Civilstyrelsens databeskyttelsesrådgiver på dpo@civilstyrelsen.dk.

Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelsesforordningen på Datatilsynets hjemmeside på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.