Velkommen til Civilstyrelsen

Nyheder  

 

06.11.2018 Civilstyrelsens telefoner er lukket fredag den 9. november. Telefonerne er åbne igen mandag fra kl. 10.

For kontakt til styrelsen henviser vi til vores mail: Civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

 

06.07.2018 Civilstyrelsen overtager med virkning fra den 9. juli 2018 kompetencen til bl.a. at træffe afgørelse i konkrete ansøgningssager efter erhvervelsesloven. Det betyder, at fra og med den 9. juli 2018 skal ansøgninger om tilladelse til at erhverve fast ejendom fra personer, der ikke har fast bopæl i Danmark, samt henvendelser herom, rettes til Civilstyrelsen.

Om Civilstyrelsen

Civilstyrelsen hører under Justitsministeriet og varetager følgende sagsområder:

Fonde, familiefideikommisser o.lign., personret og udlændinges erhvervelse af fast ejendom i Danmark

Fondskontoret er fondsmyndighed for ikke-erhvervsdrivende fonde og varetager tilsynet med disse samt behandler henvendelser fra fondsbestyrelser om blandt andet tilladelse til vedtægtsændringer, forbrug af den bundne kapital og opløsning af fonden.

Lenskontrollen, dvs. alle opgaver vedrørende kontrollen med familiefideikommisser mv., varetages ligeledes af fondskontoret.

Kontoret behandler endvidere klager over Statsforvaltningens afgørelser om værgemål, båndlagte midler samt fremtidsfuldmagter.

Herudover behandler kontoret ansøgninger fra personer, der ikke aktuelt har bopæl i Danmark (i erhvervelseslovens forstand), om tilladelse til at erhverve fast ejendom i Danmark.

Fri proces

Kontoret for fri proces behandler ansøgninger om fri proces. Fri proces betyder, at du kan få dækket dine omkostninger ved en retssag. Hvis du har en indboforsikring eller anden forsikring med retshjælp, skal du kontakte dit forsikringsselskab, før du søger om fri proces.

Hvis du har en retssag i udlandet, kan vi i visse tilfælde sende din ansøgning om fri proces videre til rette udenlandske myndighed.

Kontoret behandler ansøgninger om retshjælp til klagesager ved internationale klageorganer.

Kontoret står for den årlige uddeling af tilskud til advokatvagter og retshjælpskontorer. 

Kontoret behandler konkrete sager på advokatområdet.

Retsinformation

[www.retsinformation.dk] [www.lovtidende.dk] [www.statstidende.dk] [www.offentlighedsportalen.dk]

Retsinformation udgiver Lovtidende og Statstidende. Kontoret udvikler og driver også statens juridiske online informationssystem retsinformation.dk, der giver adgang til bl.a. love og andre retsregler på internettet. 

For rådgivning om indholdet af konkrete retsregler eller om retsstillingen i almindelighed på et bestemt område skal du rette henvendelsen til den relevante myndighed. Kontoret driver endvidere offentlighedsportalen, der indeholder generelle regler om den enkeltes ret til at se dokumenter og oplysninger i sager, der behandles hos de myndigheder mv., som er omfattet af Offentlighedsloven.

Under fanen "Retsinformation" kan du læse uddrag fra online hjælpen på retsinformation.dk og læse hvilke dokumenter, der skal indlægges i retsinformation.dk.

Erstatningsnævnet

[www.erstatningsnaevnet.dk]

Erstatningsnævnet behandler sager om erstatning for personskade, der er sket i forbindelse med en straffelovsovertrædelse. Hvis du vil søge om erstatning for en personskade, som er sket i forbindelse med en straffelovsovertrædelse, skal du henvende dig til politiet der, hvor du anmeldte overtrædelsen. Politiet sørger så for at sende din ansøgning videre til Erstatningsnævnet.

På Erstatningsnævnets hjemmeside kan du læse om, hvilke regler der gælder, hvis du har søgt erstatning for en personskade, som er sket i forbindelse med en straffelovsovertrædelse. Du kan også læse nævnets årsberetninger, hvis du er interesseret i nævnets praksis for tilkendelse af erstatning.

Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Erstatningsnævnet. 

Retslægerådet

[www.retslaegeraadet.dk]

Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke myndigheder, der over for rådet kan fremsætte begæring om afgivelse af skøn, og i hvilke sager dette kan ske.

Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Retslægerådet.

Rådet for Offerfonden

[www.offerfonden.dk]

Offerfonden er oprettet med virkning pr. 1. januar 2014 med det formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser, trafikofre og grupper heraf. Der ydes ikke tilskud til enkeltpersoner. Offerfondens midler administreres af et råd bestående af en formand og 2 andre medlemmer. Rådet for Offerfonden varetager i samarbejde med Rådet for Offerfondens Sekretariat behandlingen af ansøgninger om tilskud i henhold til Lov om Offerfonden og hertil knyttede administrative opgaver.

Uddeling af fondens midler sker efter ansøgning. Ansøgninger indkaldes to gange årligt via opslag på Rådet for Offerfondens hjemmeside. På hjemmesiden findes endvidere oplysninger om rådets organisation, relevante blanketter og vejledninger til ansøgning samt information om rådets praksis.

Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Rådet for Offerfonden.

Indsamlingsnævnet

[www.indsamlingsnaevnet.dk]

Indsamlingsnævnet er oprettet med virkning fra 1. juli 2014 med det formål at sikre større gennemsigtighed og åbenhed med indsamlinger, og sådan at reguleringen på indsamlingsområdet sker på en mere tidssvarende og smidig måde, som tager højde for den teknologiske udvikling.

Alle indsamlinger skal som udgangspunkt anmeldes til Indsamlingsnævnet. Visse organisationer er undtaget fra anmeldelsespligten og skal alene indsende orientering til nævnet. Hus- og gadeindsamling kræver særlig tilladelse fra Indsamlingsnævnet.

Nævnet fører tilsyn med, at indsamlinger foretages i overensstemmelse med indsamlingsloven. Herudover fører nævnet en offentlig tilgængelig fortegnelse over indsamlinger med tilhørende regnskaber på nævnets hjemmeside. Indsamlingsnævnet behandler endvidere klager over overtrædelse af god indsamlingsskik.

Yderligere information om nævnet og blanketter m.v. findes på Indsamlingsnævnets hjemmeside.

Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Indsamlingsnævnet.

Artikler og publikationer

Find artikler, publikationer og andet materiale under de enkelte sagsområder eller ved at søge i feltet øverst til højre. Nedenfor vises links til det mest aktuelle materiale. 

Årsrapport 2015

Civilstyrelsens beretning om tilskud til retshjælpsinstitutionerne 2015

Bilag til Civilstyrelsens beretning om tilskud til retshjælpsinstitutionerne 2015

 Selvbetjening (blanketter)


Pressehenvendelser 


SmallAppLogo Hent Lovtidende App

Læs mere og hent app'en til din smartphone eller tablet.

Kommentarer, forslag til forbedringer og/eller ønsker til webstedet er velkomne og kan sendes til webteam@civilstyrelsen.dk.

 


Digital Post i Civilstyrelsen

Civilstyrelsen har siden den 1. november 2013 sendt alle breve til virksomheder og foreninger med et CVR-nummer som Digital Post. 

Siden den 1. november 2014 har Civilstyrelsen som udgangspunkt sendt alle breve til borgere over 15 år, der har et CPR-nummer, som Digital Post.

Som borger kan du finde Civilstyrelsens digitale postkasse her:

Digital Post til Civilstyrelsen Anbefalinger for digital kommunikation med Civilstyrelsen

 


 Behandling af personoplysninger