Jeg er EU/EØS-statsborger, som skal købe helårsbolig – hvilke regler gælder?

En helårsbolig er den ejendom, hvor du har din faste bopæl, rent faktisk bor og er tilmeldt det danske folkeregister (CPR).

Er du EU/EØS-statsborger eller schweizisk statsborger, kan du under visse betingelser købe en helårsbolig i Danmark uden Civilstyrelsens tilladelse, når købet af boligen sker som led i, at du udøver din frie bevægelighed i medfør af EU-retten. 

Dette vil for eksempel være tilfældet, hvis du er beskæftiget som lønmodtager her i landet eller i et andet EU/EØS-land, har et EU/EØS-opholdsbevis, eller har etableret eller vil etablere dig her i landet for at udøve selvstændig virksomhed. Dette vil også være tilfældet, hvis du har tilstrækkelige midler til dit underhold.

I disse tilfælde skal du i forbindelse med tinglysningen af ejerskabet over ejendommen, under strafansvar, afgive en erklæring over for Tinglysningsretten. Det skal bl.a. fremgå af erklæringen, at ejendommen ikke er en fritidsbolig eller en fritidsgrund eller benyttes som sådan.

Du kan læse mere om muligheden for at afgive erklæring over for Tinglysningsretten i deres vejledning. Vejledningen findes kun på dansk.