Fonde mv.
Værgens vederlag

Udlæg

Værgen kan få dækket nødvendige udlæg, f.eks. udgifter til telefon, porto og transport, som værgen har afholdt i anledning af hvervet.

Værgens udlæg til kørsel i egen bil godtgøres efter de regler, der gælder for ansatte i staten, jf. sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 17, stk. 2.

Udlæggene betales af den, der er under værgemål eller, hvis den pågældende er uden midler, af Familieretshuset.

Vederlag

Faste og andre professionelle værger kan tillægges vederlag for deres arbejde. Familieretshuset kan undtagelsesvis tillægge andre værger, f.eks. dem, der er udpeget blandt familien til den, der er under værgemål, vederlag for deres arbejde, jf. værgemålslovens § 32 og sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 16.

I sagsbehandlingsbekendtgørelsen er der fastsat nogle standardvederlag for faste og andre professionelle værger. Vederlaget kan i særlige tilfælde forhøjes, hvis arbejdets omfang og karakter i væsentligt omfang tilsiger dette, jf. sagsbehandlingsbekendtgørelsens §§ 12-15.

Vederlaget fastsættes af Familieretshuset og betales af den, der er under værgemål eller, hvis den pågældende er uden midler, af Familieretshuset, jf. sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 18. De aktuelle satser fremgår af cirkulæreskrivelse af 2. december 2016 om regulering pr. 1. januar 2017 af visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelsen).