Fonde mv.
Regnskab og revision

Indtægtsregnskab

Hvis værgen modtager indtægter for den, der er under værgemål, skal værgen føre regnskab over sin administration (indtægtsregnskab), jf. værgemålsbekendtgørelsens § 12, stk. 1.

Indtægtsregnskabet skal indeholde oplysninger om indtægter og udgifter, oplysninger om indestående på den konto, som er inddraget under værgens forvaltning (op til 20.000 kr.), og oplysninger om et eventuelt overskud, som er overført eller skal overføres til formuen, jf. værgemålsbekendtgørelsens § 12, stk. 2.

Værgen skal i regnskabet specificere de enkelte større poster og ved indsendelse af regnskabet vedlægge bilag for såvel indtægter som udgifter. Det er dog ikke ethvert forbrug, der skal dokumenteres. Værgen kan f.eks. anføre et sædvanligt beløb til lommepenge i regnskabet uden at skulle vedlægge dokumentation for, hvad beløbet er brugt til.

Et eksempel på indtægtsregnskabet er optaget som bilag til værgevejledningen (PDF).

Formueregnskab

Forvalter værgen midler, der ikke bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, skal værgen føre et regnskab over denne del af formuen (formueregnskab), jf. værgemålsbekendtgørelsens § 13.

Omfatter værgemålet aktiver, som ikke skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, f.eks. fast ejendom, skal værgen føre et formueregnskab vedrørende denne.

Indsendelse og revision

Indtægtsregnskabet og et eventuelt formueregnskab indsendes til den forvaltningsafdeling, der bestyrer midlerne. Bestyres der ikke midler i en godkendt forvaltningsafdeling, skal indtægtsregnskabet indsendes til Familieretshuset, jf. værgemålsbekendtgørelsens § 15, stk. 1 og 2.

Familieretshuset og forvaltningsafdelingerne reviderer de indsendte indtægts- og formueregnskaber. Værgen skal give nødvendige oplysninger og fremsende yderligere dokumentation, hvis der anmodes herom.

Særligt vedrørende regnskab for mindreårige

Værger for mindreårige børn og unge skal føre indtægts og eventuelt formueregnskab i overensstemmelse med ovenstående. I indtægtsregnskabet skal ikke blot medtages renter og andet formueafkast, men enhver form for indtægt, der tilfalder den mindreårige, som f.eks. børnepension, børnebidrag og børnetilskud. Den særlige børnefamilieydelse er ikke en indtægt for barnet, der skal medtages i regnskabet.

Indtægtsregnskabet for mindreårige skal kun indsendes i kalenderår, hvor den samlede nettoindtægt, værgen har modtaget, overstiger 60.000 kr., jf. værgemålsbekendtgørelsens § 16, stk. 2.