Fonde mv.




Hvordan søger man om værgemål?

Det er normalt Familieretshuset, der træffer beslutning om iværksættelse af værgemål. Afgørelsen træffes af Familieretshuset. Familieretshusets afgørelse om værgemål kan indbringes for retten inden 4 uger efter afgørelsen, jf. værgemålslovens §§ 13 og 15.

På Familieretshusets hjemmeside findes en blanket, som kan benyttes ved ansøgning om iværksættelse af værgemål.

Finder Familieretshuset det betænkeligt at behandle en sag, skal retten i stedet behandle sagen. Sager om fratagelse af den retlige handleevne skal altid behandles af retten. Sagen behandles af byretten på det sted, hvor den, der begæres sat under værgemål, har hjemting. Dette er normalt det sted, hvor den pågældende bor, jf. værgemålslovens §§ 13 og 15.

Familieretshusets afgørelse om iværksættelse af værgemål kan ikke påklages til Civilstyrelsen, men kan indbringes for retten, jf. værgemålslovens § 22.

En anmodning om iværksættelse af værgemål kan fremsættes af:

  1. den pågældende selv,
  2. dennes ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste,
  3. værgen eller en særlig værge,
  4. kommunalbestyrelsen,
  5. amtsrådet eller
  6. politimesteren (politidirektøren), jf. værgemålslovens § 16.