Fonde mv.
Godkendelse af værgens dispositioner

Formueforbrug

Forbrug af formue, der er omfattet af et værgemål, kræver altid Familieretshusets godkendelse. Dette gælder, uanset om formuen bestyres i en forvaltningsafdeling eller forvaltes hos værgen, jf. værgemålslovens § 39.

Ansøgning om frigivelse af formue kan udfærdiges på en blanket, der fås i forvaltningsafdelingerne og Familieretshuset, se Familieretshusets hjemmeside. Ansøgningen sendes til forvaltningsafdelingen, som videresender den til Familieretshuset sammen med de nødvendige kontooplysninger. Bestyres formuen ikke i en forvaltningsafdeling, sendes ansøgningen direkte til Familieretshuset, hvor den, der er under værgemål, bor.

Forældre kan som værger for deres mindreårige børn og unge normalt ikke få frigivet formue til dækning af almindelige udgifter, f.eks. til mad, tøj, bolig og fritidsaktiviteter. Dette skyldes, at forældre har forsørgelsespligt over for deres børn. De skal derfor som hovedregel selv betale sådanne udgifter. Familieretshuset kan dog undtagelsesvis frigive midler på grund af forældrenes dårlige økonomi. Det sker efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvor blandt andet oplysninger om såvel barnets økonomiske og personlige forhold, herunder eventuelle handicap, som oplysninger om forældrenes økonomiske og personlige forhold spiller ind.

Hvis der er tale om frigivelse af formue, der tilhører voksne under værgemål, er udgangspunktet, at ansøgningen imødekommes, hvis den pågældende må antages at få glæde og fornøjelse af det, der søges om frigivelse af formue til. Det sker også efter en konkret vurdering, hvor blandt andet størrelsen af formuen og indtægterne samt oplysninger om den pågældendes alder, eventuelle sygdomme og andre personlige forhold, samt hvad pengene skal bruges til, spiller ind.

Dispositioner over fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom for den, der er under værgemål, og pantsætning kræver godkendelse fra Familieretshuset, jf. værgemålsbekendtgørelsen § 6.

Godkendelse kræves til al erhvervelse af fast ejendom, også selv om ejendommen helt eller delvist er en gave, eller den arves.

Familieretshuset og Civilstyrelsen er tilbageholdende med at tillade, at den, der er under værgemål, erhverver fast ejendom.

Tilladelse gives normalt kun, hvor det efter en vurdering af den pågældendes alder, personlige og økonomiske forhold, ejendommens art og pris samt formålet med erhvervelsen skønnes, at det er hensigtsmæssigt for den pågældende at erhverve ejendommen. Baggrunden herfor er de pligter og byrder, der er forbundet med at eje fast ejendom. Det er en forudsætning, at den pågældende selv har økonomiske muligheder for at klare disse forpligtelser, f.eks. at betale terminsydelser, forsikringer og ejendomsskatter.

Gældsstiftelse

Gældsstiftelse ud over, hvad der sædvanligt kræves til fyldestgørelse af den pågældendes fornødenheder, kan kun ske med Familieretshusets godkendelse, jf. værgemålsbekendtgørelsens § 7.

Gaver

Værgen skal have Familieretshusets godkendelse til at yde gaver af indtægten. Godkendelse kræves dog ikke, hvis gaven har en ubetydelig værdi, jf. værgemålsbekendtgørelsens § 8.

Der er ikke fastsat nogen bestemt beløbsgrænse for, hvornår en gave har en ubetydelig værdi, men sædvanlige og almindelige gaver til jul og fødselsdage til personer, som den pågældende er knyttet til, kræver normalt ikke Familieretshusets godkendelse.

Større gaver af indtægten kræver altid Familieretshusets godkendelse. Familieretshuset og Civilstyrelsen er tilbageholdende med at tillade sådanne gaver. Tilladelse gives normalt kun, hvis det efter sædvanlige forhold ville være naturligt at yde en gave af den pågældende størrelse til netop denne gavemodtager, og der foreligger en særlig begrundelse for gaven. Det kan navnlig være, at der før værgemålets iværksættelse er ydet lignende gaver, eller gavemodtageren har økonomiske vanskeligheder.

Hvis gaven skal ydes af formuen, er Familieretshuset og Civilstyrelsen særlig tilbageholdende med at godkende gaven.

Afslag på gaver og afkald på arv eller legat

Værgen skal have Familieretshusets godkendelse til at afslå en gave eller give afkald på arv eller legat. Godkendelse kræves dog ikke, hvis gaven, arven eller legatet har en ubetydelig værdi. Der er ikke fastsat nogen bestemt beløbsgrænse for, hvornår den pågældende har en ubetydelig værdi, jf. værgemålsbekendtgørelsens § 9.

Familieretshuset og Civilstyrelsen er tilbageholdende med at tillade afslag på gaver og afkald på arv eller legat. Afkald, navnlig på arv, skønnes ikke at være i den pågældendes interesse. Konkrete forhold om arvens størrelse, modtagerens økonomiske og personlige forhold samt oplysninger om, at der ydes vederlag for afkaldet, kan føre til, at det godkendes.

Andre usædvanlige dispositioner

Værgen skal have Familieretshusets godkendelse af enhver usædvanlig disposition, jf. værgemålsbekendtgørelsens § 10, stk. 1.

Det er ikke muligt udtømmende at opregne, hvad der er så usædvanligt, at det kræver Familieretshusets godkendelse. Som eksempler kan nævnes, at værgen ikke kan indgå forlig med et forsikringsselskab på den pågældendes vegne uden Familieretshusets godkendelse. Køb og salg af løsøre kan være en så usædvanlig disposition, at det undtagelsesvis kræver Familieretshusets godkendelse. Arveudlæg i f.eks. fast ejendom eller usædvanligt løsøre kræver ligeledes Familieretshusets godkendelse. (se værgemålsbekendtgørelsens § 11)