Fonde mv.
Bestyrelse og anbringelse af formuen 

Bestyrelse

Kontante midler, aktier, obligationer, pantebreve og andre værdipapirer, der er omfattet af værgemålet, skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling knyttet til et pengeinstitut. En godkendt forvaltningsafdeling er en særlig afdeling i en bank eller sparekasse, som Justitsministeriet har godkendt til at bestyre sådanne midler.

Værgen bestemmer, hvilken af de godkendte forvaltningsafdelinger der skal benyttes.

Nærmere oplysning om de godkendte forvaltningsafdelinger findes i Civilstyrelsens fortegnelse over forvaltningsafdelinger, der er godkendt til at bestyre midler, der tilhører personer, der er under værgemål, og båndlagt arv for myndige arvinger. Se fortegnelsen her.

Det er som udgangspunkt kun midler på 75.000 kr. eller derover, der skal bestyres i en forvaltningsafdeling, jf. værgemålsbekendtgørelsens § 33, stk. 1.

Midler under 75.000 kr. skal bestyres i en forvaltningsafdeling, hvis der i forvejen bestyres midler der, eller midlerne må antages senere at blive bragt op på 75.000 kr. eller derover, jf. værgemålsbekendtgørelsens § 33, stk. 2.

Hvis midlerne senere bringes under 75.000 kr. og ikke kan antages igen at blive bragt op på 75.000 kr. eller derover, udleverer forvaltningsafdelingen på begæring midlerne til værgen, jf. værgemålsbekendtgørelsens § 33, stk. 3.

Består midlerne helt eller delvist i en fordring mod værgen, skal midlerne altid bestyres i en forvaltningsafdeling, jf. værgemålsbekendtgørelsens § 33, stk. 4.

Godtgørelse for tort tilkendt en person under værgemål, skal uanset beløbets størrelse bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, jf. værgemålslovens § 35, stk. 4. 

Midler der udgør mindre end 75.000 kr., forvaltes af værgen. Værgen skal indsætte beløbet på en konto i et pengeinstitut, oprettet i navnet på den, der er under værgemål, jf. værgemålsbekendtgørelsens § 4 og § 33.

Værgen forvalter også faste ejendomme, løsøre og andre aktiver, der ikke bestyres i en forvaltningsafdeling, jf. værgemålslovens § 35, stk. 2.

Værgen kan af indtægterne, uanset om en eventuel formue forvaltes af værgen eller bestyres i en forvaltningsafdeling, lade et beløb på op til 20.000 kr., eller hvad der derudover må anses for nødvendigt til løbende udgifter, stå på en særskilt konto i et pengeinstitut tilhørende den, der er under værgemål, jf. værgemålsbekendtgørelsens § 36.

Anbringelse

Kontante midler, der er omfattet af et værgemål, skal anbringes i aktiver, som giver betryggende sikkerhed, jf. værgemålslovens § 36.

Der findes regler i værgemålsbekendtgørelsens kapitel 3 om, hvilke typer aktiver der giver en så betryggende sikkerhed, at midlerne kan anbringes heri. Anbringelsesreglerne gælder for såvel midler, der skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, som midler, der forvaltes af værgen.

Hvis værgen ønsker at anbringe midler på anden måde, end værgemålsbekendtgørelsen giver mulighed for, skal Civilstyrelsens tilladelse hertil indhentes, jf. værgemålsbekendtgørelsen § 32. Som eksempel kan nævnes anbringelse i en pensionsordning, f.eks. aldersopsparing eller ratepension. Indbetalinger til den supplerende Arbejdsmarkedspension (SUPP) kræver endvidere Civilstyrelsens tilladelse. Tilladelse gives kun, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

Til brug for sagens behandling skal Civilstyrelsen have en begrundet ansøgning, en kopi af værgebeskikkelsen, en kopi af det seneste budget, en kopi af det seneste værgemålsregnskab og den seneste årsopgørelse for den værgede. Civilstyrelsen skal endvidere have oplysninger om vilkårene for pensionsordningen, eventuelt i form af en kopi af pensionsaftalen, samt oplysning om størrelsen af fremtidige indbetalinger, herunder om indbetaling skal ske af formuen eller af indtægterne.

Uanset reglerne om anbringelse kan formuen bevares i den form, den havde, da værgemålet blev iværksat, jf. værgemålslovens § 34. Arv, der tilfalder en person under værgemål, kan bevares i den form, hvori den udlægges på skiftet. (Se dog særligt med hensyn til fast ejendom afsnittet om godkendelse af værgens dispositioner)