Fonde
Værgemål

Civilstyrelsen har det øverste tilsyn med værgemål.

Civilstyrelsen er således klageinstans for Statsforvaltningens afgørelser i sager om blandt andet værgebeskikkelse, værgevederlag og forbrug af formue tilhørende personen under værgemål.

Civilstyrelsen behandler endvidere klager over afgørelser truffet af forvaltningsafdelingerne