Formueforvaltning

Bestyrelse

Båndlagt tvangsarv skal normalt bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, der er knyttet til et pengeinstitut, jf. arvelovens § 54, stk. 1. En godkendt forvaltningsafdeling er en særlig afdeling i en bank eller en sparekasse, som Justitsministeriet har godkendt til at bestyre sådanne midler.

Nærmere oplysning om de godkendte forvaltningsafdelinger findes i Civilstyrelsens fortegnelse over forvaltningsafdelinger, der er godkendt til at bestyre midler, der tilhører personer, der er under værgemål, og båndlagt arv for myndige arvinger. Se fortegnelsen her.

Arv, som ikke er tvangsarv (friarv), skal også bestyres i en af de godkendte forvaltningsafdelinger, medmindre der er truffet anden bestemmelse i arveladers testamente, jf. arvelovens § 61, jf. § 54, stk. 1.

Har arvelader truffet bestemmelse om, at arven skal bestyres i en bestemt forvaltningsafdeling, kan arven med Civilstyrelsens tilladelse overflyttes til en anden godkendt forvaltningsafdeling, jf. Cirkulæreskrivelse om båndlagt arv, pkt. 8.

Anbringelse

Der findes i Justitsministeriets bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af umyndiges båndlagte arv regler for, hvorledes midlerne skal anbringes.

Båndlæggelsesbekendtgørelsen finder anvendelse for båndlagt friarv, hvis arvelader ikke har bestemt andet, og for båndlagt tvangsarv, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2.

Er ejeren af den båndlagte arv under værgemål, og er arven omfattet af værgemålet, gælder reglerne i værgemålsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2.

Den båndlagte arv skal anbringes bedst muligt og må kun anbringes som kontant indskud i en forvaltningsafdeling eller i aktiver efter bekendtgørelsens regler, jf. bekendtgørelsens § 2, nr. 1 og 2.

I bekendtgørelsens §§ 3-11 findes de nærmere regler for, hvilke typer aktiver, der giver en så betryggende sikkerhed, at midlerne kan anbringes heri.

Hvis arvingen ønsker at anbringe midler på anden måde, end båndlæggelsesbekendtgørelsen giver mulighed for, skal Civilstyrelsens tilladelse hertil indhentes. Tilladelse gives kun, hvis særlige omstændigheder taler herfor, jf. bekendtgørelsens § 12.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvad midlerne skal anbringes i, en begrundelse for den ønskede anbringelse og evt. oplysninger om arvingens økonomiske forhold.

Uanset reglerne i båndlæggelsesbekendtgørelsen kan formuen bevares i den form, hvori de blev udlagt på skiftet, bekendtgørelsens § 1, stk. 3.