Fonde mv.
Fremtidsfuldmagter

 

Lov om fremtidsfuldmagter er trådt i kraft den 1. september 2017, og ordningen er et enkelt alternativ til almindelige fuldmagter og det offentligt fastsatte værgemål.

Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt udpeger man som fuldmagtsgiver én eller flere fuldmægtige, der i fremtiden kan repræsentere én i økonomiske og/eller personlige forhold, hvis man på et fremtidigt tidspunkt ikke længere selv har evne til at varetage sine forhold, som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende.

Det er frivilligt om man ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt.

Fremtidsfuldmagten træder først i kraft, når man som fuldmagtsgiver ikke længere er i stand til at varetage sine forhold, og fuldmagten vil herefter blive offentliggjort i Personbogen.

Når fremtidsfuldmagten er trådt i kraft, er det fuldmægtigen, der repræsenterer fuldmagtsgiver på de områder, som fuldmagten omfatter.

En fremtidsfuldmagt oprettes i Fremtidsfuldmagtsregistret, som er en digital selvbetjeningsløsning, der findes på www.tinglysning.dk.

For at sikre at man som fuldmagtsgiver er i stand til at oprette en fremtidsfuldmagt og ikke er under pres eller tvang fra andre, skal man efter oprettelsen vedkende sig fuldmagten over for en notar. Fremtidsfuldmagten er efterfølgende gyldig, men inaktiv, indtil der kan blive behov for at sætte den i kraft.

Det er Familieretshuset, der sætter en fremtidsfuldmagt i kraft, og Familieretshuset fører herefter et overordnet tilsyn med fuldmagtsforholdet.

Hvis Familieretshuset gennem en henvendelse eller på anden måde bliver opmærksom på forhold, som må antages at være i modstrid med fuldmagtsgiverens interesser, kan Familieretshuset indlede en tilsynssag. Hvis nødvendigt kan Familieretshuset sætte fremtidsfuldmagten ud af kraft og iværksætte et værgemål i stedet.

Afgørelser, som træffes af Familieretshuset i medfør af lov om fremtidsfuldmagter, kan påklages til Civilstyrelsen.

Fuldmagtsgiveren, fuldmagtsgiverens ægtefælle eller samlever, fremtidsfuldmægtige og subsidiære fremtidsfuldmægtige er klageberettigede.

Fristen for klager over afgørelser om ikraftsættelse, tilbagekaldelse, ændring eller ophør af en fremtidsfuldmagt er på 4 uger fra at afgørelsen er tinglyst i Personbogen.

Klagefristen for Familieretshusets øvrige afgørelser er på 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Yderligere information om fremtidsfuldmagter kan findes på www.www.familieretshuset.dk og i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter.

Vejledningen, der findes i højre kolonne på denne side, indeholder relevant information til alle, som ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt, er blevet udpeget til at være fremtidsfuldmægtig eller er pårørende til én, der ønsker at oprette eller har oprettet en fremtidsfuldmagt. Der er herunder oplysninger om, hvem man kan vælge som fremtidsfuldmægtig, hvad en fremtidsfuldmagt kan omfatte og hvilke forhold man i den forbindelse bør overveje, samt hvordan en fremtidsfuldmagt ændres eller tilbagekaldes.