Fonde
Personret

Fondskontorets opgaver inden for personret omfatter værgemål og båndlagte midler.

 

Værgemål

Civilstyrelsen har det øverste tilsyn med værgemål.

Kontoret er således klageinstans for statsforvaltningernes afgørelser i sager om blandt andet værgebeskikkelse, værgevederlag og forbrug af formue tilhørende personen under værgemål.

Kontoret behandler endvidere klager over afgørelser truffet af forvaltningsafdelingerne.

Civilstyrelsen fastsætter generelle regler vedrørende værgemål. Styrelsen har således udstedt værgemålsbekendtgørelsen, sagsbehandlingsbekendtgørelsen og værgevejledningen.

 

Båndlagte midler

Fondskontoret er klageinstans for statsforvaltningernes afgørelser i sager om båndlagt arv.

Kontoret træffer endvidere afgørelser i sager om båndlagte gaver.

Civilstyrelsen udsteder generelle regler vedrørende båndlagte midler. Styrelsen har således udstedt bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv og cirkulæreskrivelse om båndlagt arv.