Vederlag til bestyrelsen

Vederlag til bestyrelsen må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Civilstyrelsen kan nedsætte et vederlag, der findes for højt, jf. fondslovens § 18.

Alle ydelser, som tillægges et bestyrelsesmedlem, for eksempel fribolig, avis, computer, m.v., anses for vederlag i fondslovens forstand, medmindre der er tale om en nødvendighed for udførelse af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Et administrationsvederlag, der udbetales til et bestyrelsesmedlem, ligestilles med et bestyrelsesvederlag.

Civilstyrelsen indkalder stikprøvevis fondes regnskaber til gennemgang med henblik på at vurdere størrelsen af bestyrelsens vederlag.

Civilstyrelsen har gennemført to undersøgelser af bestyrelsesvederlagets størrelse i ikke-erhvervsdrivende fonde. Undersøgelserne er gennemført i 2003 i 178 fonde og i 2006 i 169 fonde. Find links til undersøgelserne i højre kolonne.