Overskudsanvendelse og uddeling

Det påhviler fondens bestyrelse at anvende årets overskud, med eventuelle fradrag af henlæggelser til konsolidering, og det er alene bestyrelsen, der kan beslutte, hvad overskuddet skal anvendes til. Uddeling kan kun ske til det eller de formål, der er fastsat i vedtægten. 

Såfremt fonden har flere formål, må der ikke - medmindre vedtægten bestemmer andet - ske en ensidig begunstigelse af et eller flere af en fonds formål frem for andre. Der ligger heri, at der som udgangspunkt skal være en vis rimelig balance i uddelingerne til de forskellige uddelingsformål over en årrække. Fondsbestyrelsen skal således sagligt og loyalt tilgodese de formål, der er opregnet i vedtægten, og en eventuel uddeling af forskellige beløb til disse formål set over en årrække - uden at der er fastsat en prioritering eller en fordelingsnøgle i vedtægten - skal være rimelig og sagligt begrundet. Beslutningen om at uddele forskellige beløb til ligestillede formål bør tilføres referatet fra det bestyrelsesmøde, hvor beslutningen er truffet.

Fondsloven giver som udgangspunkt ikke mulighed for, at fonden har en kapital, der ikke er bunden. Civilstyrelsen tillader dog, at fonden har et mindre rådighedsbeløb til dækning af løbende udgifter m.v. Størrelsen af rådighedsbeløbet afhænger af fondens størrelse og den virksomhed, fonden udøver. Anvendelse af fondens overskud kan i øvrigt kun udskydes, hvis det er af betydning for opfyldelse af fondens formål. 

Bestyrelsen kan herudover foretage rimelige henlæggelser af årets overskud til konsolidering af fondens formue. Efter Civilstyrelsens praksis kan der - medmindre vedtægten bestemmer andet - normalt henlægges indtil 25 % af overskuddet til konsolidering.

Undlader bestyrelsen at anvende overskuddet til fondens formål, kan dette give anledning til henstillinger eller pålæg fra Civilstyrelsen.

Hvis formålet ikke kan efterleves eller er blevet åbenbart uhensigtsmæssigt, henvises bestyrelsen til at ansøge Civilstyrelsen om tilladelse til at ændre fondens formål.