Opløsning af fonde

Civilstyrelsen kan efter indstilling fra bestyrelsen tillade, at en fond, hvis midler ikke står i rimeligt forhold til formålet, opløses ved uddeling af kapitalen, jf. fondslovens § 32, stk. 1. Det er endvidere normalt et krav, at fonden har eksisteret i mindst 10 år.

Ansøgningen skal ledsages af en begrundelse for ønsket om opløsning af fonden og dokumentation for fondens størrelse, eventuelt i form af fondens seneste årsregnskab.

Civilstyrelsen foretager en konkret vurdering af, om fondens midler ikke længere står i rimeligt forhold til formålet.

Ved det nuværende renteniveau og det deraf følgende lave afkast - vurderer styrelsen dog i almindelighed, at en fonds midler ikke står i rimeligt forhold til formålet, hvis fondens kapital udgør mindre end 2. mio. kr.

Ved opløsning af en fond skal fondens kapital uddeles i overensstemmelse med vedtægtens opløsningsbestemmelse. Er der ikke fastsat nærmere bestemmelse om uddeling af fondens kapital ved opløsning, skal kapitalen uddeles i overensstemmelse med formålet.

Civilstyrelsen tillader kun, at fonden uddeler til andet end formålet, hvis dette ikke længere kan efterleves eller er blevet åbenbart uhensigtsmæssigt. Hvis disse betingelser er opfyldt, skal uddelingen ligge så tæt ved det oprindelige formål som muligt.

Opløsningen kan ske på én gang eller eventuelt over en periode på op til 3 år.