Hvordan stifter man en fond?

Der gælder ingen begrænsninger med hensyn til, hvem der kan oprette fonde. Fonde kan således oprettes af en eller flere fysiske personer, juridiske personer eller et samvirke af fysiske og juridiske personer.

Der kan være forskellige grunde til at stifte en fond. Som eksempel kan nævnes ønsket om at fremme almenvelgørende, almennyttige eller andre formål, som stifteren ønsker at tilgodese. Oprettelse af en fond kan endvidere ske ud fra et ønske om at sikre kapitalgrundlaget i en bestemt virksomhed.

Som det fremgår af "Hvad er en fond", skal fonden ved stiftelsen have aktiver for mindst 1 mio. kr.

Anmeldelse af en fond

Senest 3 måneder efter oprettelsen af fonden skal følgende oplysninger indsendes til Civilstyrelsen:

 1. Den endelige vedtægt. Vedtægten skal være underskrevet af stifteren, bobestyreren eller bestyrelsen, jf. fondslovens § 6, stk. 2.
 2. En fortegnelse over fondens bestyrelse med angivelse af navne og privatadresser, jf. fondslovens § 11, stk. 2.
 3. Meddelelse om hvem der er udpeget til fondens revisor. Er den udpegede revisor ikke statsautoriseret eller registreret revisor, skal der sammen med meddelelsen indsendes en erklæring fra revisor om, at denne er indforstået med i forbindelse med revisionen at påse, at bestemmelserne i loven, regler fastsat i medfør af loven og fondens vedtægt er overholdt, jf. fondslovens § 23, stk. 3.

Der er ingen formkrav til anmeldelsen af en fond, herunder er der ikke en særlig blanket, der skal benyttes ved anmeldelsen.

Vedtægten skal indeholde en angivelse af:

 1. fondens navn og eventuelle binavne,
 2. fondens stifter (stiftere),
 3. den kommune her i landet, hvor fonden skal have sit hjemsted (hovedkontor),
 4. fondens formål,
 5. størrelsen af fondens aktiver og egenkapital ved oprettelsen,
 6. eventuelle særlige rettigheder eller fordele, der er tillagt stiftere eller andre,
 7. antallet af bestyrelsesmedlemmer, og hvorledes de udpeges,
 8. regnskabsaflæggelse, herunder regnskabsåret, og
 9. anvendelse af overskud, jf. fondslovens § 6, stk. 1.

Fonde skal i deres navn benytte ordet ”fond”, jf. fondslovens § 3, stk. 1. Kravet anses for opfyldt, hvis ordet ”fond” sættes i parentes efter det øvrige navn. 

Formålet med indsendelsen af de nævnte oplysninger er at gøre fondsmyndigheden bekendt med fondens eksistens. Civilstyrelsen skal som udgangspunkt ikke foretage en gennemgang af vedtægten og godkende den.  

Vedtægten skal senest 3 måneder efter oprettelsen indsendes til SKAT, jf. fondslovens § 6, stk. 2.