Fondens bestyrelse

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer

Fondens vedtægt skal indeholde en angivelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer, og hvorledes de udpeges, jf. fondslovens
§ 6, stk. 1, nr. 7.  

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen, jf. fondslovens § 13. I fondslovens §§ 13-14 findes nærmere regler for, hvornår et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, og hvornår Civilstyrelsen kan afsætte et bestyrelsesmedlem.

Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges det nye medlem i overensstemmelse med vedtægten, jf. fondslovens § 15, stk. 1.

Når et nyt bestyrelsesmedlem er udpeget, skal oplysningerne ajourføres i Erhvervsstyrelsens IT-system på www.virk.dk. Se nærmere om registrering af reelle ejere, herunder bestyrelsesmedlemmer, under "Nye ændringer i fondsloven"

Sker udpegning ikke i overensstemmelse med vedtægten, eller findes der ingen bestyrelse for fonden, foretages den af fondsmyndigheden, jf. fondslovens § 15, stk. 2.

Bestyrelsens uafhængighed

For fonde, der er stiftet efter 1. september 2014 skal mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer være uafhængige af stifteren. Det vil afhænge af en konkret vurdering, hvornår bestyrelsen anses for selvstændig i forhold til stifteren.

Fonde, der er stiftet før 1. september 2014 vil blive omfattet af kravet om mindst 1/3 uafhængige bestyrelsesmedlemmer såfremt bestyrelsen senere ansøger om ændring af vedtægtens bestemmelser om bestyrelsesforholdene.

Bestyrelsens opgaver

En fond ledes af en bestyrelse, jf. fondslovens § 11, stk. 1. Det er således bestyrelsen, der træffer beslutninger på fondens vegne og har ansvaret for de trufne beslutninger. Bestyrelsen kan modtage indstillinger fra andre, men alle væsentlige beslutninger, for eksempel beslutninger om uddeling fra fonden, skal træffes af bestyrelsen.

Bestyrelsens vigtigste opgave er at uddele fondens afkast i overensstemmelse med fondens formål.

Bestyrelsen kan imidlertid ikke uddele, yde lån eller stille sikkerhed for lån til stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktører eller personer, der indtager en ledende stilling i fonden. Tilsvarende gælder for de nævnte personers mindreårige børn og den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.

Bestyrelsen kan kun uddele til en af disse personer, bortset fra stifteren af fonden, hvis det klart og utvetydigt fremgår af vedtægten, at denne person skal have et legat af en bestemt størrelse.

Denne regel er absolut og i det væsentlige begrundet i habilitetshensyn. Civilstyrelsen har derfor ikke mulighed for at dispensere fra forbudet, jf. fondslovens § 31.

Bestyrelsen må kun med Civilstyrelsens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes, jf. fondslovens § 21. Baggrunden for bestemmelsen er, at en bestyrelse ikke må foretage dispositioner, som nærmer sig ændring af vedtægten, eller som kan bringe fondens eksistens i fare. Hvad der er ekstraordinære dispositioner vil variere fra fond til fond.

Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem fonden og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens, jf. fondslovens § 19.

Ansvar og straf

Bestyrelsesmedlemmer og revisorer, som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet fonden skade, skal erstatte det tab, som fonden har lidt, jf. fondslovens § 40.

Fondsloven giver endvidere mulighed for at pålægge bestyrelsesmedlemmer bødestraf, for eksempel hvis bestyrelsen ikke efterkommer Civilstyrelsens påbud om at bringe forhold, der strider mod fondslovgivningen, i overensstemmelse med denne, jf. fondslovens § 43.