Fonde, der er undtaget efter fondslovens regler

En række fonde er ikke omfattet af fondsloven. Det drejer sig om fonde, som er undergivet et sådant offentligt tilsyn og en økonomisk kontrol, at der ikke er behov for, at fondene også undergives reglerne i fondslovgivningen, jf. fondslovens § 1, stk. 4.

Som eksempler på sådanne fonde kan nævnes:

Selvejende institutioner, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelse udstedt i henhold til anden lovgivning, jf. fondslovens § 1, stk. 4, nr. 6.

Bestemmelsen kan for eksempel omfatte teaterinstitutioner, museer, lette kollektivboliger, ungdomsboliger og ældreboliger.

Selvejende institutioner, hvis drift overvejende dækkes af statslige eller kommunale midler, og som er undergivet tilsyn af det offentlige, hvis det i institutionens vedtægt er fastsat, at det offentlige træffer bestemmelse om anvendelse af institutionens midler i tilfælde af dennes opløsning, jf. fondslovens § 1, stk. 4, nr. 7.

Fonde, som er undtaget fra fondsloven som følge af Civilstyrelsens tilladelse

Civilstyrelsen kan endvidere bestemme, at en fond, som på anden måde end efter fondsloven er undergivet et vist statsligt eller kommunalt tilsyn, helt eller delvis skal være undtaget fra loven, jf. fondslovens § 1, stk. 5.

Ved afgørelsen lægges vægt på, om tilsynet er betryggende ud fra et fondsretligt synspunkt, herunder navnlig om tilsynsmyndigheden foretager en gennemgang af fondens regnskaber, og om der er fastsat regler om tilsynsmyndighedens godkendelse af ekstraordinære dispositioner.

Fonde med aktiver på under 1 mio. kr.

Fonde med aktiver på under 1 mio. kr., er ikke omfattet af fondsloven. En række af fondslovens bestemmelser gælder dog fortsat for disse fonde, herunder reglerne om, at vedtægtsændringer skal godkendes af Civilstyrelsen, jf. fondslovens § 1, stk. 6.

De almindelige fondsretlige grundsætninger er fortsat gældende for fonde, der ikke er omfattet af fondsloven. Dette indebærer blandt andet, at væsentlige ændringer af vedtægten og opløsning af fonden kræver Civilstyrelsens tilladelse.