Fonde mv.
Fondskontorets opgaver

Fondskontorets opgaver omfatter fondslovene, lenskontrollen, værgemål og båndlagte midler. Læs mere om værgemål og båndlagte midler under emnet Personret.

Fondslovene

Civilstyrelsen er fondsmyndighed for alle ikke-erhvervsdrivende fonde. Kontoret fører tilsyn med, at fondsloven overholdes.

Fondsloven indeholder regler, hvorefter fonde skal have fondsmyndighedens samtykke til en række dispositioner. Det gælder blandt andet vedtægtsændringer og opløsning samt overdragelse og pantsætning af fondens aktiver.

Tilsynet føres endvidere ved, at kontoret stikprøvevis indkalder fondes regnskaber til gennemgang. Kontoret kan også foretage en undersøgelse af fondens forhold på grundlag af en henvendelse fra for eksempel fondens revisor, en godkendt forvaltningsafdeling, et bestyrelsesmedlem eller som følge af medieomtale.

Civilstyrelsen udfærdiger generelle regler for ikke-erhvervsdrivende fonde. Styrelsen har således udstedt anbringelsesbekendtgørelsen.

Erhvervsstyrelsen er fondsmyndighed for alle erhvervsdrivende fonde.

 

Lenskontrollen

Fondskontoret varetager alle opgaver vedrørende kontrollen med familiefideikommisser o.lign. (lenskontrollen).