Fri proces ved domstolene

Efter retsplejelovens § 327 behandler domstolene ansøgninger om fri proces til visse retssager i 1. instans, samt appelsager, hvor ansøgeren helt eller delvist har fået medhold i den foregående instans, og sagen er appelleret af modparten.

Sager i 1. instans

Domstolene behandler ansøgning om fri proces til sager i 1. instans om ægteskab og forældremyndighed, som er omfattet af retsplejelovens kapitel 42, jf. § 327, stk. 1, nr. 1. Domstolene behandler dog ikke ansøgninger om fri proces fra sagsøgeren i en sag om ændring af en aftale eller dom efter § 14 eller § 17, stk. 2 i Forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1417 af 1. december 2017.

Domstolene behandler ansøgninger om fri proces til skifterettens behandling af boer omfattet af §1 i lov om ægtefælleskifte m.v.

Domstolene behandler endvidere ansøgninger om fri proces til sager 1. instans om frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed, jf. § 327, stk. 1, nr. 1, og om tilbagebetaling af pengeydelser, som er omfattet af et påbud efter markedsføringsloven nedlagt af retten eller meddelt af Forbrugerombudsmanden, jf. § 327, stk. 1, nr. 2.

Endelig behandler domstolene ansøgninger om fri proces til sager i 1. instans, hvor en person helt eller delvis har fået medhold i en salærklage (jf. retsplejelovens § 146), i et huslejenævn eller beboerklagenævn eller i et centralt statsligt klagenævn med undtagelse af Forbrugerklagenævnet, jf. § 327, stk. 1, nr. 3. Hvis modparten ikke frivilligt opfylder nævnets afgørelse eller et forlig indgået for nævnet, har den person, der helt eller delvis har fået medhold i nævnet m.v., adgang til fri proces, hvis betingelserne for fri proces efter § 327 i øvrigt er opfyldt.

Appelsager

Domstolene behandler desuden ansøgninger om fri proces til appelsager, når ansøgeren helt eller delvist har fået medhold i den foregående instans, og sagen er appelleret af modparten, jf. retsplejelovens § 327, stk. 2. Hvis ansøgeren i sådanne sager havde fri proces i den foregående instans, omfatter den fri proces dog også appelsagen, og der skal ikke søges om fri proces til appelsagen, jf. retsplejelovens § 331, stk. 5. Fri proces efter § 327, stk. 2, omfatter appelsagen i det omfang, ansøgeren påstår stadfæstelse. Hvis ansøgeren ønsker fri proces til at nedlægge en anden påstand, herunder at gentage en påstand, hvori ansøgeren ikke fik medhold i den foregående instans, skal der særskilt søges herom hos Civilstyrelsen efter retsplejelovens §§ 328 eller 329.

Betingelser for fri proces efter retsplejelovens § 327

I de nævnte sager, hvor ansøgning om fri proces behandles af domstolene, kan der gives fri proces, hvis ansøgeren opfylder de økonomiske betingelser. Der kan dog ikke gives fri proces, hvis det er åbenbart, at ansøgeren ikke vil få medhold i sagen, jf. § 327, stk. 4.

En ansøgning om fri proces til domstolene sendes til den ret, som sagen er indbragt for eller kan indbringes for, jf. § 327, stk. 5. Hvis domstolen giver afslag på fri proces, kan kendelsen kæres til højere retsinstans efter reglerne i retsplejeloven.