Fri proces
Retshjælp til klagesager ved internationale klageorganer

Der kan i visse tilfælde ydes retshjælp til at klage til et internationalt klageorgan (for eksempel Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol). En ansøgning herom sendes til Civilstyrelsen.

Reglerne findes i lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner, jf. lov nr. 940 af 20/12/1999 med de ændringer, der følger af lov nr. 263 af 16/03/2016 om ændring af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner og retsplejeloven.

Der ydes retshjælp, hvis der skønnes at være rimelig grund til at føre klagesagen, og det internationale klageorgan har anmodet om den danske regerings retlige bemærkninger til klagen, jf. lovens § 2.

Der kan efter lovens § 3 desuden ydes retshjælp til juridiske personer, hvis særlige grunde taler derfor, og de i § 2, stk. 1, anførte betingelser er opfyldt.

Der skal således som udgangspunkt være tale om, at sagen er af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse, eller at sagen har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation.

Det er en grundlæggende betingelse for at yde retshjælp til en klagesag, at ansøgeren har udtømt de nationale retsmidler først.

Retshjælp dækker rimelige, nødvendige udgifter til klagesagens førelse samt et rimeligt salær til en advokat. Retshjælp er ikke udtryk for, at statskassen dækker alle omkostningerne forbundet med sagen.