Advokatsager
Udlevering af advokatbeskikkelse

Til brug for ansøgning om udlevering af advokatbeskikkelse indsendes følgende:

  • Personligt afgivet erklæring om, at man er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, samt at ansøgeren ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs, jf. retsplejelovens § 141, jf. § 119, stk. 2, nr. 1 og 2.
  • Personligt afgivet samtykke til, at Civilstyrelsen indhenter oplysninger i kriminalregisteret og hos told- og skattemyndighederne, jf. ligeledes retsplejelovens § 141, jf. § 121. Samtykkeblanket til at Civilstyrelsen indhenter oplysninger i Kriminalregistret

Udlevering af advokatbeskikkelse kan tidligst ske med virkning fra udleveringstidspunktet, hvorfor ansøgning om udlevering bør indgives i god tid, idet der må forventes en vis sagsbehandlingstid.

Det bemærkes, at udlevering af advokatbeskikkelse indebærer en pligt til at tegne en advokatansvarsforsikring og garanti, som er gældende fra og med datoen for udlevering af beskikkelsen. For nærmere information om pligterne som advokat kontakt Advokatsamfundet (www.advokatsamfundet.dk).