Advokatsager
Ansøgning om forhåndsgodkendelse

Efter retsplejelovens § 119, stk. 4, kan justitsministeren træffe afgørelse om, at virksomhed i andre juridiske stillinger end advokatfuldmægtigstillinger eller juridiske stillinger ved domstolene eller anklagemyndigheden helt eller delvist kan medregnes i den praktiske juridiske virksomhed, der kræves for at blive beskikket som advokat.

Til brug for ansøgning om forhåndsgodkendelse af andre juridiske stillinger indsendes følgende:

  • Dokumentation for den eller de ansættelser som ønskes godkendt. Dokumentationen kan bestå af udtalelse fra arbejdsgiver eller kopi af ansættelsesaftale og opsigelse. Det skal fremgå af dokumentationen, om ansøgeren har været ansat i en juridisk stilling. Dokumentationen skal endvidere indeholde nøjagtig angivelse af ansættelsesperioden, samt om ansættelsen har været på fuld tid eller deltid. Ved deltidsansættelse skal det ugentlige timeantal angives. Deltidsansættelser medregnes forholdsmæssigt med det eksakte timeantal.
  • En personligt afgivet erklæring, hvoraf det fremgår, om ansøgeren i hele ansættelsesperioden har arbejdet på fuld tid eller deltid, og om ansøgeren har været på barselsorlov eller fraværende, f.eks. som følge af sygemelding, i en længere periode, hvorved forstås en sammenhængende fraværsperiode på mere end 3 måneder.
  • Kopi af beviser for bestået dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen, hvor ansøgerens CPR-nummer fremgår. Det skal endvidere fremgå, hvilken eksakt dato ansøgeren er blevet kandidat, idet denne dato lægges til grund ved medregningen af praktisk juridisk virksomhed, jf. retsplejelovens § 119, stk. 2, nr.4.