Erhvervsforskere og lignende deltidsansatte ph.d.-studerende/advokatfuldmægtige

Undervisnings- og forskningserfaring kan efter Civilstyrelsens opfattelse og praksis ikke medregnes i de 3 års praktisk juridisk virksomhed, der efter retsplejelovens § 119, stk. 2, nr. 4, kræves for at opnå beskikkelse som advokat. Dette gælder uanset, om den pågældende har været ansat som professor, ph.d.-stipendiat, lektor eller manuduktør på et universitet eller en handelshøjskole eller lignende. Der henvises i denne forbindelse til side 55 i betænkning nr. 871/1979 om revision af retsplejelovens regler om advokater. Det fremgår heraf, at virksomhed som professor i retsvidenskab ikke i sig selv indebærer en praktisk virksomhed, og at sådan virksomhed derfor ikke længere bør kunne danne grundlag for meddelelse af advokatbeskikkelse.

Civilstyrelsen har dog besluttet, at der skal være mulighed for, at erhvervsforskere og lignende deltidsansatte ph.d.-studerende/advokatfuldmægtige kan opnå advokatbeskikkelse efter at have gennemført en erhvervsforskeruddannelse eller et lignende forløb på mindst 4 år.

Civilstyrelsen har i den forbindelse opstillet en række betingelser, som en erhvervsforskeruddannelse eller et lignende forløb som deltidsansat ph.d.-studerende/advokatfuldmægtig som udgangspunkt vil skulle opfylde for, at det kan betragtes som en sådan særlig form for stilling som autoriseret advokatfuldmægtig, at advokatbeskikkelse kan opnås efter mindst 4 år.

Det er muligt at søge Civilstyrelsen om på forhånd at tage stilling til, om en konkret aftale opfylder betingelserne. Der vil fortsat skulle søges om advokatbeskikkelse efter, at forløbet er gennemført, og styrelsen vil først på dette tidspunkt kunne tage endelig stilling til, om betingelser i retsplejelovens § 119 for beskikkelse er opfyldt. Det er ikke en betingelse for at opnå beskikkelse, at aftalen på forhånd er godkendt af styrelsen.

Det vil være en konkret og individuel vurdering, om en erhvervsforsker eller en lignende deltidsansat ph.d.-studerende/advokatfuldmægtig kan opnå sin advokatbeskikkelse efter mindst 4 år, men styrelsen finder, at det som udgangspunkt bør være en forudsætning for, at der kan ske medregning i den tid, der er nævnt i retsplejelovens § 119, stk. 2, nr. 4, at erhvervsforskeraftalen eller et lignende forløb opfylder følgende:

Det vil herudover være en betingelse, at det samlede fire-årige forløb som erhvervsforsker faktisk gennemføres, således at ph.d.-afhandlingen indleveres til bedømmelse og antages til forsvar. Hvis der sker ændringer af et forløb efter, at styrelsen har godkendt dette, vil der være mulighed for at få styrelsen til at vurdere, hvilken betydning dette har for godkendelsen. Styrelsen vil desuden ved en eventuel ansøgning om beskikkelse skulle bruge oplysninger om det faktiske forløb af uddannelsen/ansættelsen.

Selvom der er sket godkendelse af aftalen, vil der på sædvanlig vis skulle søges om advokatbeskikkelse, hvis man efter endt uddannelse/gennemførelse af lignende forløb ønsker at blive beskikket som advokat. Civilstyrelsen vil foretage en konkret vurdering i henhold til retsplejelovens § 119, og styrelsen vil i den forbindelse skulle bruge en række oplysninger, herunder blandt andet en principalerklæring fra advokatfirmaet, en arbejdsgivererklæring fra uddannelsesinstitutionen, samt en opgørelse over hvordan erhvervsforskerens timetal har været fordelt mellem universitetet og advokatfirmaet.