Advokatsager
Antagelse som beneficeret advokat

Justitsministeren antager efter retsplejelovens §§ 333, stk. 1, 1. pkt. og 733, stk. 1, for hver ret et passende antal advokater til at udføre sager for parter, der har fri proces, eller for hvem der i øvrigt beskikkes en advokat efter reglerne i retsplejeloven, og til at beskikkes som offentlige forsvarere.

Justitsministeren antager endvidere efter lov for Færøerne om rettens pleje §§ 336 og 733, stk. 1, 1.pkt., et passende antal advokater til at udføre sager for parter, der har fri proces, og efter overenskomst et passende antal af de til møde for vedkommende ret berettigede advokater eller, om fornødent, andre dertil egnede personer til at beskikkes som offentlige forsvarere.

Justitsministeren antager derudover efter retsplejelov for Grønland § 83 et passende antal advokater til at påtage sig beskikkelse i civile sager og kriminalsager.

Antagelse som autoriseret bobestyrer og bobehandler

Justitsministeren autoriserer efter dødsboskiftelovens § 11, stk. 1, for hver retskreds et passende antal advokater til som bobestyrere at forestå behandlingen af dødsboer.

Justitsministeren autoriserer endvidere efter lov om ægtefælleskifte m.v. § 45, stk. 1, for hver retskreds et passende antal advokater til som bobehandlere at forestå behandlingen af ægtefælleskifter m.v.

Sagsbehandlingen

Antagelse sker efter ansøgning. Opslag af et ledigt beneficium, bobestyrer- eller bobehandlerhverv, foretages af byretspræsidenten, og ansøgning om antagelse indsendes til byretten.

Civilstyrelsen modtager indstilling til afgørelse fra byretspræsidenten og landsretspræsidenten, og træffer herefter afgørelse om antagelse.

Et beneficium eller en autorisation meddeles for en periode på 10 år.

Hvervet som beneficeret advokat, autoriseret bobehandler eller bobestyrer er personligt, og kan ikke overdrages.